Sıhhat alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Sıhhat Komitesinde kabul edildi

Gündem Nis 01, 2023 Yorum Yok
AA

Sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sıhhat, Aile, Çalışma ve Toplumsal İşler Komitesinde kabul edildi.

Kanun teklifiyle, piyasadaki beşeri tıbbi eserlerin, Sıhhat Bakanlığınca izlenebilirliğinin sağlanması için İlaç Takip Sistemi’ne bildirim mecburiliği getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayan ruhsat yahut müsaade sahipleri ile ecza ticarethanelerine idari yaptırım uygulanacak.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Şekli İcrasına Dair Kanun’un, ruhsal yahut bedensel sıhhat pürüzü nedeniyle mesleklerini icra edemeyecek durumda olan sıhhat meslek mensupları, diş tabipleri ile ebelerin, Sıhhat Bakanlığı Yüksek Disiplin Heyeti kararıyla meslekten men edilmesine yönelik kararı yürürlükten kaldırılacak. Bu kıymetlendirme, 663 sayılı KHK’de belirlenen yol ve temellere nazaran Sıhhat Meslekleri Kurulunca yapılacak.

Çağın gereklerine uygun vazife tanımı

Ebelerin vazife tarifleri, aldıkları eğitimin seviyesi de dikkate alınarak çağın gereklerine uygun hale getirilecek.

Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonrası devirde gerekli dayanağı verecek, yenidoğana ve bebeğe bakım sağlayacak; olağan doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım, dayanağa erişimin sağlanmasında, bayan sıhhatinin korunması, üreme sıhhati, çocuk bakımı hususlarında aile ve topluma verilecek danışmanlık, eğitim hizmetlerinde misyon alacak.

Gebeliğin tespitini, hamile izlemini ve bu gayeyle gerekli muayene ve değerlendirmeleri yapacak ebeler, olağan doğum hareketini gerçekleştirecek, gereği halinde doktor çağıracak. Ebeler, olağan doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahaleleri de yapacak. Küçük tıbbi müdahalelerin kapsam ve sonları Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek.

Yetki evrakı almadan sertifikalı eğitim verenlere yaptırım

Sağlık Bakanlığınca sertifikalı eğitim programı olarak tanımlanmamış alanlarda, yetki dokümanı almadan sertifikalı eğitim verenlere müeyyide uygulanmasındaki boşluk giderilecek.

Sertifikalı eğitim alanları ve eğitim programlarının standartları, sıhhat siyasetleri ve Sıhhat Bakanlığının stratejik planları doğrultusunda, ülkenin muhtaçlığı olan nitelikli insan gücünü yetiştirme gayesiyle bakanlıkça belirlenecek. Sıhhat Bakanlığınca belirlenmeyen alanlarda yahut uygun olmayan standartlarda yapılan eğitimler sonucunda verilen sertifikalar tescil edilmeyecek.

Yetki dokümanı olmadan ya da yetki dokümanı olduğu sertifikalı eğitim alanı dışında sertifikalı eğitim programı düzenleyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 20 bin liraya kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak. Bu kabahatin hukuksal kişi faydasına işlenmesi halinde hukuksal bireylere has güvenlik önlemleri uygulanacak.

Mesleklerinin icrasına pürüz hataları işledikleri, mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararıyla sabit olan sıhhat meslek mensuplarıyla sıhhat hizmetlerinde misyon alan öteki meslek mensuplarının, meslek icra etmelerinin önlenmesi için ilgili mahkemelerce verilen katılaşmış karar suretleri Sıhhat Bakanlığına gönderilecek.

Ruhsat kademesinde numune istenilmeyecek

Uluslararası uygulamalar da gözetilerek ilaç tahlilleri piyasaya arz sonrasında yapılacak ve ruhsatlandırma süreci hızlandırılarak hastaların gereksinim duydukları ilaca daha süratli erişimi temin için ruhsat etabında numune istenilmesine yönelik ibareler kanun metninden çıkarılacak.

Mevcut uygulamada ruhsata temel numuneler ve analiz masrafları ruhsat müracaatında bulunanlar tarafından karşılandığı için piyasadan birebir halde alınan numunelerin ve analiz masraflarının ruhsatname sahibi tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılacak.

İlaçların fiyatı raf ömrü boyunca kısa müddetlerde değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle sabit fiyat bilgisinin yer alması uygun olmadığı için sekonder (ikincil) ambalajında “fiyat” ibaresi yer almayacak.

Formüle uymayan ilaçları satanlara 3 milyon liraya kadar ceza

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan hususların saf olmadığı, ruhsat almak için verilen formüle uymadığı yahut tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek surette imal edildiği anlaşılırsa, fiil kabahat oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ile ilaçların bu biçimde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden yahut sattıranlara, 70 bin liradan 3 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

İlaçların kanuna alışılmamış halde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu halde reçete oluşumunu teşvik edenlere, eserin son 1 yıllık satış meblağı toplamının 5 katına kadar idari para cezası verilecek. Lakin bu ceza 700 bin liradan az olamayacak.

Yetkili merciden müsaade almaksızın yahut verilen müsaadeye alışılmamış olarak sıhhat beyanı ile eser tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 150 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Mevzuatta öngörülen tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi ilaçların satış, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar yahut aracılık edenler hakkında 100 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Teklife nazaran, ruhsatlı eserin ruhsata muhalif olarak üretimi, dağıtımı, satışı ve gibisi fiilleri ile ruhsatsız olarak müstahzar imal etmek yahut bu biçimde imal edilen müstahzarları bilerek satmak, satışa arz etmek yahut sattırmak fiillerine, 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılarak uygulanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu, idari yaptırım uygulayabilme yetkisine sahip olacak.

İlaç Takip Sistemi’ne bildirim mecburiliği getiriliyor

“Tabip reçetesiyle verilmesi koşuluyla olanlar lakin reçete mukabilinde ve başkaları reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle, ecza ticarethanelerinde kanuna uygun satılır” kuralını ihlal halinde 2 bin 700 lira idari para cezası verilecek.

Ruhsatlandırmaya temel olarak yapılan tahlillerin, eserin ruhsatlandırılmasının akabinde yapılmasında kamu faydası bulunduğu için mirasçı yahut vekillerin tekrar ruhsat alma sırasında analizden ve analiz harcından istisna edilmelerine yönelik uygulama imkanı kalmayan karar yürürlükten kaldırılıyor.

Piyasada bulunan beşeri tıbbi eserlerin Sıhhat Bakanlığı tarafından izlenebilirliğini sağlamak emeliyle İlaç Takip Sistemi’ne bildirim mecburiliği getiriliyor. Buna nazaran, ruhsat yahut müsaade sahipleri beşeri tıbbi eserlerinin her ünitesini, üretim bildirimi yahut ithalat bildirimi ile İlaç Takip Sistemi’ne kaydetmekle yükümlü ve yetkili olacak. Eser alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal evre, mal dönem iptal üzere süreçler ile miadı dolma, çalınma, bozulma ve gibisi nedenlerle vasfını yitirmiş beşeri tıbbi eserlerin deaktivasyon süreçlerini İlaç Takip Sistemi’ne bildirmek zorunda olacak.

Analizler ruhsatlandırmadan sonra yapılacağı için Harçlar Kanunu’nda buna ahenk sağlayıcı değişikliğe gidiliyor. Bu meblağlar, tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sıhhat Bakanlığınca verilecek ruhsatnamelerden memleket dışında imal olunup ithal edilenler için 11 bin 576 lira, memleket içinde imal olunanlar için 5 bin 777 lira olacak.

Kamudaki sıhhat meslek mensuplarına sigorta zorunluluğu

Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan yahut tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık imtihanlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek; lakin yan kısımda yahut birden fazla uzmanlık kısmında eğitime başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülük mühletinin en az yarısının tamamlanması kuralı aranacak.

Eleman temininde zahmet çekilen yerlerde hizmetin daha nitelikli sıhhat meslek mensupları tarafından verilmesi hedefiyle uzman tabipler üzere uzman diş doktoru ve uzman eczacılar da kontratlı statüde istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli işçiye yönelik disiplin cezaları

Sözleşmeli çalışana uygulanacak disiplin cezaları hakkında bu düzenlemede yer alan kararlar dışında, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili unsurlarına nazaran süreç yapılacak. Aylıktan kesme cezası, kontratlı çalışanın brüt fiyatından kesinti yapılması; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, kontratlı çalışanın fiyatının belirlenmesinde temel alınan kıdem müddetinde indirim yapılması; devlet memurluğundan çıkarma cezası ise mukavelenin feshedilmesi suretiyle uygulanacak.

Birlik ve odaların organları

Teklifle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak birlik ve odaların organları düzenleniyor.

Buna nazaran, odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleksel faaliyette bulunamayacak. Odalara kayıtlı optisyen-gözlükçülerin başka kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları zarurî olmayacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin organları, odaların temsilcilerinden Oluşan Büyük Genel Şura, Büyük Genel Heyet tarafından seçilen Merkez İdare Konseyi, Büyük Genel Konsey tarafından seçilen Merkez Denetleme Heyeti, Büyük Genel Konsey tarafından seçilen Yüksek Disiplin Heyetinden oluşacak.

Optisyen-gözlükçüler odalarının organları ise odaya kayıtlı meslek mensuplarından oluşan Genel Şura, İdare Konseyi, Disiplin Şurası ve Denetleme Heyeti biçiminde olacak. Birlik ve odaların genel şuralarında seçilen organların misyon mühletleri 3 yıl olacak ve genel şuranın hangi ayda yapıldığına bakılmaksızın o yılın birlik için kasım, odalar için eylülde yapıldığı kabul edilecek.

Genel Şura kararlarına muhalif harekete para ve meslek icrasını durdurma cezası

Teklife nazaran, Optisyenlik Hakkında Kanun ve optisyenlikle ilgili öteki mevzuatın yüklediği misyonları yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan hareket, davranışlarda bulunan yahut Genel Konsey kararlarına alışılmamış hareket eden meslek mensuplarına kınama, para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları uygulanacak.

Para cezası, fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının 5 katı kadar verilecek. Para cezasıyla cezalandırılan meslek mensubu, 3 yıl içinde tıpkı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa meslek icrası bir ay durdurulacak. Bir ay mühletle meslek icrası durdurulan meslek mensubu, 3 yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa 1 yıl müddetle mesleğini yapamayacak.

Meslek icrasını durdurma kararlarına itiraz edilmese dahi karar, İdare Heyeti Başkanlığınca Yüksek Disiplin Heyetine gönderilecek. Para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları Sıhhat Bakanlığının onayına tabi olacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve odaların kuruluşu, faaliyetleri organların misyonları, toplantıları, gelirleri ve sarfiyatları, seçimleri, disiplin cezalarının infaz yöntemleri ile başka iş ve süreçlere ait yönetmelikler ile Mesleksel Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, birlik merkez idare kurulunca bakanlığın olumlu görüşü alınarak büyük genel şuranın onayına sunulacak.

Aile sıhhati çalışanı seçiminde aile doktorunun de görüşü alınacak

Teklif, Aile Hekimliği Kanunu’nda da düzenleme yapıyor. Aile sıhhati çalışanları, Sıhhat Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen bakanlık yahut öteki kamu kurum ve kuruluşları çalışanı ortasından seçilecek ve kontratlı olarak çalıştırılacak. Aile sıhhati çalışanının seçiminde aile tabibinin de görüşü alınacak.

Aile tabibi ve aile sıhhati çalışanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme fiyatlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, bakanlıkça karşılanmadığı takdirde aile sıhhati merkezi masrafları, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk kümeleri, gezici sıhhat hizmetleri ile aile doktoru tarafından karşılanmayan masraf ögeleri, belirlenen standartlar çerçevesinde sıhhatin geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve denetimindeki muvaffakiyet oranı üzere kriterler temel alınacak.

Sözleşmeli aile doktorları ve aile sıhhati çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezalarında Aile Hekimliği Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hususlarına nazaran süreç yapılacak. Aylıktan kesme cezası, kişinin brüt fiyatının 1/30-1/8 ortasında kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası brüt fiyatının 1/6-1/4 ortasında kesinti yapılması formunda uygulanacak. Devlet memurluğundan çıkarma cezası mukavelenin feshini gerektirecek.

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve denetimi ile hami sıhhat hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi üzere bakanlıkça belirlenen performans amaçlarına ulaşılamaması halinde, kontratın bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilecek.

Sözleşmeli çalışan aile doktoru ve aile sıhhati çalışanlarının eski takım yahut durumlarına atanabilmeleri için mukavelelerinin, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiilleri nedeniyle sona ermemiş olması gerekecek.

Sağlık Bakanlığınca yaşlı sıhhati hizmetleri planlaması yapılacak

Aile Hekimliği Kanunu’nun “Ağız ve diş sıhhati hizmetleri” başlıklı unsuru, “yaşlı sıhhati hizmetleri” de eklenerek değiştirildi.

Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin tesirliliğini ve kalitesini artırmak, aile hekimliği hizmetlerinin bütüncül olarak yürütülmesini sağlamak hedefiyle Sıhhat Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş kümesi ve bölge üzere kriterlere nazaran ağız diş sıhhati ve yaşlı sıhhati hizmetleri planlaması yapılacak.

Birinci basamak ağız diş sıhhati ve yaşlı sıhhati hizmetlerini yürütmek üzere tabip, diş tabipleri, bakanlıkça belirlenen öbür sıhhat meslek mensuplarıyla Aile Hekimliği Kanunu’nda belirtilen yordam ve asıllar çerçevesinde kontrat akdedilecek.

Teklifin, diş doktorlarının hür meslek erbabının yanında çalışabilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren 3. unsuru; Türkiye limanlarına uğrayan gemilerin sıhhat süreç ve denetimlerinde gerekliliklere uymayanlara verilecek idari para cezalarıyla ilgili 23. hususu; Eleman Temininde Zahmet Çekilen Yerlerde Kontratlı Sıhhat Çalışanı Çalıştırılması Kanunu’nda değişiklik öngören 27. hususu ile meslekten men cezasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 36. unsuru, metinden çıkarıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir